جمعه بارانی در یزد
سامانه بارشی کنونی ، تا عصر امروز از استان خارج شده و سامانه بارشی جدیدی عصر فردا بر یزد حاکم خواهد شد.
۴